Obchodní podmínky

FeminaFit Pardubice – fitness pro ženy

Provozovatelem FeminaFit – fitness pro ženy je JEMIPA s.r.o., třída Míru 109, Pardubice, IČO 28860519. 

Zkušební hodina s trenérkou zdarma

Každá nově příchozí má nárok na jednu zkušební hodinu s trenérkou zdarma po předchozím objednání termínu. 

Týden cvičení zdarma

V případě, že  aktuálně probíhá marketingová akce  „Týden cvičení ZDARMA“, je člence poskytnuto 7 dní (jdoucích za sebou) členství zcela zdarma. V průběhu tohoto týdne se členka může kdykoli rozhodnout, zda dojde k uzavření smlouvy o poskytování služeb. V případě, že dojde k uzavření smlouvy před vypršením zkušebního týdne, o zbývající dny členka nepřichází, ale o nevyčerpané dny je zakoupené členství prodlouženo. Nevyčerpané dny jsou zařazeny na konec zakoupeného členství. Aktivace „týdne zdarma“ nastává v den, kdy proběhla zkušební hodina s trenérkou a nedá se nijak přesouvat.

Aktivace členství

 • registrační (aktivační) poplatek činí 300,- Kč
 • při prodloužení členství (bez prodlevy) aktivace zdarma, v ostatní případech je aktivační poplatek vždy účtován
 • pokud se stanete členkou našeho studia při 1. návštěvě (zkušební hodině), registrační poplatek neplatíte.


Možnosti úhrady (platby) členství

 • platební poukázky Sodexo Pass (Flexi pass, Fokus pass, Relax pass, dárkový)
 • e-ticket Sodexo
 • platební poukázky Ticket Benefits Card (www.edenred.cz),  
 • objednávkový e-ticket Edenred
 • karta Benefit Plus (virtuální účet – autorizace SMS kodem, www.benefit-plus.cz)
 •  karta Benefity a.s. (virtuální účet – autorizace SMS kodem, www.benefity.cz)
 • platební poukázky Up ČR
 • karta GalleryBeta (bílá barva, černá ne)
 • platba z FKSP zaměstnavatele
 • platba bankovním převodem či hotově na recepci
 • platby klasickou bankovní kartou nepřijímáme

Poskytování slev na zakoupená členství

Provozovatel může v rámci trvalé (studenti, důchodci apod.) či dočasné (časové omezená akce pro určité období) poskytnout člence na nákup členství slevu. Jednotlivé nabízené slevy včetně časově omezených akcí nelze sčítat a je možné uplatnit vždy jen jednu z nabízených slev. Sleva na zakoupené členství je poskytována také při platbě členství v hotovosti či při platbě členství kartou na splátky resp. při platbě pravidelným trvalým příkazem.  Za tento typ úhrad se poskytuje sleva ze základní ceny členství (členství na splátky). Nejsme poskytovatelem finančních služeb, spotřebitelských úvěrů apod.

Přerušení členství

V rámci členství máte možnost přerušit si členstvím na dobu, kdy nemůžete do studia docházet dle délky právě zakoupeného (aktivního) členství, a to 

 • během 1 měsíčního členství nelze přerušit zdarma
 • během 3 měsíčního členství nelze přerušit zdarma           
 • během 6 měsíčního členství   lze přerušit 1x zdarma
 • během 12 měsíčního členství lze přerušit 3x zdarma
 • během 24 měsíčního členství lze přerušit 6x zdarma

Další přerušení (dle typu členstvím nad rámec zdarma) je možné za poplatek 400,- Kč. Nad rámec uvedených přerušení lze zcela zdarma přerušit členství z důvodu těhotenství na 9 měsíců po předložení těhotenského průkazu.

Maximální délka přerušení činí 60 dní. Přerušení, které vyžaduje např. delší dobu léčení (úraz apod.) je posuzováno individuálně, požadována je LZ z doby léčení. Přerušení je nutné nahlásit bez prodlení, zpětné přerušení možné není.

Přerušené členství musí být využito nejdéle do 9 měsíců ode dne skončení nepřerušeného členství.

Převod členství na jinou osobu

Provozovatel může ve zcela výjimečných případech povolit převod členství členky na jinou osobu, kterou si zajistí stávající členka. V případě souhlasu provozovatele s převodem členství, musí být členství zcela uhrazeno (i splátkové) a členka je před převodem členství povinna uhradit 500,- Kč poplatek za administraci převodu.

Povinnosti provozovatele

 • Provozovatel se zavazuje člence poskytnout po dobu členství a v rámci otevírací doby fitness studia časově neomezený počet vstupů. Provozní doba studia se může v průběhu roku měnit v závislosti na ročním období, probíhajících státních svátcích, školních prázdninách atp. 
 • Členství je vázáno na osobu členky a trvá vždy předem určenou, přesně stanovenou dobu (+ případná délka přerušení, max. 9 měsíců od konce původního členství). Členka se zavazuje dohodnutou cenu za poskytování služeb platit pravidelnými měsíčními platbami či jednou hotovostní nebo převodovou platbou při nákupu členství. Členství skončí uplynutím sjednané doby trvání členství. Členství může být ukončeno písemným odstoupením společnosti od smlouvy, a to v případě, že členka hrubě či opakovaně porušuje smlouvu, obchodní podmínky či provozní řád. Provozní řád pobočky nalezne členka vyvěšen na nástěnce ve studiu.
 • Provozovatel neručí za žádné věci odložené v prostorách fitness studia.

Povinnosti členky

 • Členka je povinna se při vstupu do studia vyzout z venkovní obuvi. Tuto si zde může ponechat, nebo si ji odložit do uzamykatelné šatní skřínky. Za žádné zde odložené věci provozovatel neručí.
 • Členka je povinna po vstupu do studiu na vyzvání prokázat svoji totožnost.
 • Na základě členství není členka oprávněna čerpat doplňkové služby jako např. konzumace nápojů apod. Tyto služby členka hradí zvlášť.
 • Členka mladší 15 let je oprávněna využívat členství pouze za doprovodu další plnoleté členky, případně na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.
 • Sportovní aktivity členky jsou realizovány na její vlastní odpovědnost a nebezpečí. Členka není oprávněna využívat sportovní aktivity v případě nemoci, zranění, pod vlivem alkoholu či omamných látek. Provozovatel je oprávněn v těchto případech znemožnit využívání sportovních aktivit.
  Členka je povinna řídit se pokyny zaměstnanců společnosti, personálu fitness.
 • Do prostor studia nesmí členka vnášet jakékoli nebezpečné předměty, zbraně, hořlaviny, výbušniny apod. Je zakázáno zde kouřit a vnášet alkoholické nápoje, vstupovat se zvířaty. 
 • Členka je povinna před použitím cvičebního stroje pokládat na koženku stroje ručník, použité cvičební pomůcky vracet na místo, z kterého si je vypůjčila. 
 • Členka je povinna v případě změny své kontaktní adresy či tel. čísla tuto změnu neprodleně oznámit provozovateli.
 • V případě porušení povinností členky je provozovatel oprávněn vyzvat členku, aby neprodleně sjednala nápravu, případně studio opustila. V případě neuposlechnutí je provozovatel oprávněn ukončit člence členství.
 • Provozovatel je oprávněn zasílat veškeré písemnosti na poslední známou adresu členky. Není-li možné zásilku doručit (z důvodu odepření, nepřevzetí apod.) dnem doručení zásilky se rozumí den, kdy zásilka byla vrácena provozovateli.

Smluvní pokuta v případě ukončení členství odstoupením provozovatele

V případě ukončení členství odstoupením provozovatele se sjednává smluvní pokuta rovnající se výši nezaplaceného členského poplatku připadající na dobu zbývající do uplynutí sjednaného členství.

Mimosoudní řešení sporu

Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

V Pardubicích dne 01.07.2023

Komentáře jsou uzavřeny.