Ochrana osobních údajů

Poptávka služeb či objednávka na bezplatné vyzkoušení služeb

Společnost JEMIPA s.r.o. třída Míru 109, 530 02  Zelené Předměstí Pardubice, zapsaná v OR KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 31680, IČO 28860519 zpracovává jako správce v případě poptávky služeb či objednávky na bezplatné vyzkoušení služeb ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), osobní údaje jméno a příjmení, emailovou adresu telefon, které je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky služeb či k uskutečnění vyzkoušení služeb fitness „zkušební hodina s trenérkou zdarma“, případně „týden zdarma“ ve FeminaFit – fitness pro ženy, případně k jednání o této nabídce. Tyto osobní údaje budou společností JEMIPA s.r.o. zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy nejdéle dva roky od vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování. Bez zpracování těchto osobních údajů není technicky možné službu poskytnout.

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely

Udělujete souhlas výše uvedené společnosti, aby zpracovávala tyto osobní údaje: jméno a příjmení, emailovou adresu, telefon.

Jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail bude zpracováváno primárně pro vytvoření vhodné nabídky produktů a služeb společnosti nebo třetích stran a v souvislosti s oslovením zákazníka, a to telefonicky, písemně, prostřednictvím veškerých prostředků internetové reklamy a formou elektronické komunikace prostřednictvím kontaktních údajů.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti.

Zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu

Poskytnutí osobních údajů nutných pro plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a ochranu oprávněných zájmů, je povinné. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné služby poskytovat. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebujeme souhlas. Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout.

Jedná se zejména o tyto účely: zajišťování možnosti navštěvovat fitness studio (plnění smlouvy o poskytování služeb), v tomto případě zpracováváme údaje v tomto rozsahu: číslo zákazníka, jméno, příjmení, adresa, datum narození, čísla předložených dokladů, telefonní číslo, e-mailová adresa, způsob úhrady, bankovní spojení; účely stanovené zvláštními zákony pro potřeby trestního řízení a pro naplnění povinnosti součinnosti s Policií České republiky a dalšími státními orgány(plnění zákonných povinností); vymáhání pohledávek za zákazníkem a ostatní zákaznické spory (oprávněný zájem), v tomto případě zpracováváme údaje v tomto rozsahu: číslo zákazníka, jméno, příjmení, datum narození, adresa, čísla dlužných faktur, datum splatnosti, dlužné částky, variabilní symbol pro hromadnou úhradu, kontaktní telefon, e-mailová adresa, evidence dlužníků (oprávněný zájem společnosti).

Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány.

U našich zákazníků jsme oprávněni v případě, že mají splněny veškeré své závazky vůči ní, zpracovávat v zákaznické databázi jejich základní osobní, identifikační, kontaktní údaje, údaje o službách podobu 4 let ode dne ukončení poslední smlouvy o poskytování služeb.

Faktury vystavené jsou v souladu s § 35 zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty archivována po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy archivovány i smlouvy o poskytování služeb.

Příjemci a předávání osobních údajů

Společnost při plnění svých závazků, povinností a práv ze smluv využívá odborné služby třetích stran. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané společností JEMIPA s.r.o., mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze na základě smlouvy a dle pokynů od výše uvedené společnosti a nesmí je využít jinak. S každou třetí stranou je uzavřena smlouvu o zpracování osobních údajů, ve které má zpracovatel stanoveny povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů.

Společnost v rámci plnění zákonných povinností předává vaše osobní údaje  správním orgánům a úřadům stanoveným platnou legislativou, některé orgány veřejné správy a další organizace jsou oprávněny vyžádat si informace. Jde zejména o soudy, Policii ČR a jiné. 

Informace o vašich právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Právo na přístup k osobním údajům – Máte  právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje jednak právo získat potvrzení, zda zpracováváme osobní údaje a informace o účelech zpracování.

Právo na kopii osobních údajů – Žádost je možné zaslat písemně na adresu sídla provozovatele fitness studia.

Právo na opravu nepřesných údajů – Opravu provedeme bez zbytečného odkladu. Žádost o opravu osobních údajů je možné uplatnit na adrese provozovatele.

Právo na výmaz – Máte právo na výmaz osobních údajů, pokud neprokážeme oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Máme nastaveny procesy, které vymažou osobní údaje, pokud nemáme platný souhlas se zpracováním či nejsme schopni doložit oprávněnost našeho zájmu.

Právo na omezení zpracování – V případě zaslání stížnosti či podnětu do doby vyřešení podnětu máte právo na omezení zpracování.

Právo na přenositelnost osobních údajů – Máte právo na přenositelnost údajů, tedy na právo předání vašich údajů jinému správci. Vaše údaje předáme, bude-li to technicky proveditelné, bude-li řádně určena osoba jednající za příslušného správce, bude možné ji identifikovat a přenesením osobních údajů nedojde k dotčení třetích osob.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů – Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu. V případě, že neprokážeme, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, zpracování na základě námitky ukončíme bez zbytečného odkladu.

Cookies a další internetové technologie – Pomocí cookies a dalších technologií získáváme informace při použití webových stránek správce. Jedná se o záznamy o chování na webových stránkách získané z cookies a dalších technologií v případě jejich povolení ve webovém prohlížeči. Tyto údaje jsou zpracovány pro provoz webových stránek správce, měření návštěvnosti stránek a internetovou reklamu.

Komentáře jsou uzavřeny.